วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19

ปัญหาและอุปสรรค

๑. นักเรียนบางส่วนขาดแคลนอุปกรณ์รับชม เช่น ไม่มีจานดาวเทียม ไม่มีโทรทัศน์หรือไม่มีโทรศัพท์

๒. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

๓. ผู้เรียนและผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและใบงานในบางส่วน

ข้อเสนอแนะ

๑. ครูออกเยี่ยมบ้าน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๒. ครูจัดทำใบความรู้และใบงาน พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียด และติดตามการส่งใบงานเป็นระยะจนถึงวันปิดเทอมตากปกติ

ผลการดำเนินงาน

  • เรียนทาง On-air 37 คน

  • เรียนทางออนไลน์ 16 คน

  • ไม่สามารถเข้าเรียนทางไกลได้ 34 คน

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔