วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนทั้งสองระดับชั้น

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔