วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

Merry Christmas & Happy New Year

วารสารฯ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๕.pdf

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔