วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วารสารฯ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๔.pdf

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ ทัศนศึกษา ณ ภูพุทโธ แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ณ ไร่ธารธรรม จังหวัดเลย และวัดถ้ำผาปู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔