วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

การทดสอบสมรรถภาพกายภาพ ภาคสนาม

1. ปี63 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย.pdf

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพกายภาพภาคสนาม เพื่อวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการวัดระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔