วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

โครงการอบรมยาเสพติด & โครงการยกระดับการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย & การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการอบรมยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชน เรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โครงการยกระดับการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ขอบคุณคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอนตามโครงการยกระดับการอ่านและการเขียนภาษาไทย ปี ๒๕๖๓

การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

ขอบคุณคุณหมอจาก รพสต.ไร่ม่วงที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคต่าง ๆ การดูแลความสะอาดร่างกาย ฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพร่างกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔