วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร-
ษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ นอก
จากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมวันแม่เเห่งชาติอีกด้วย

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔