ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA