ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๑. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๒. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๔. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรกาจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA