รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA