ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์

๑ ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

คำสั่งโรงเรียน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์

๒ คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

คำสั่งโรงเรียน

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๓ คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง).pdf

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนห้วยสีเสียด-ส้าน.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA