รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA