เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

Declaration of Ban Huayseesead School

Topic: Honesty Intension and Integrity and Transparency of
the Administration of Huayseesead School

Declaration of Ban Huayseesead School.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA