คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

หนังสือเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษา.pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔

รายงานการประชุม-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

วารสารประชาสัมพันธ์: วันลอยกระทง

2. ปี63 ลอยกระทง.pdf

วารสารประชาสัมพันธ์: วันเด็กแห่งชาติ

5. ปี64 วันเด็กแห่งชาติ.pdf

วารสารประชาสัมพันธ์: วันมาฆบูชา

8. ปี64 วันมาฆบูชา.pdf

วารสารประชาสัมพันธ์: กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ

10. ปี64 ปัจฉิมปี2563.pdf


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA