ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA