คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA