รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลการอบรมและพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

เกียรติบัตรการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA