รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA