บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[รายงาน ณ ตุลาคม ๒๕๖๓] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๓] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ ธันวาคม ๒๕๖๓] >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม

[รายงาน ณ มกราคม ๒๕๖] >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม

[รายงาน ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔] >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์

[รายงาน ณ มีนาคม ๒๕๖] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ เมษายน ๒๕๖๔] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ มิถุนายน ๒๕๖๔] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ กรกฎาคม ๒๕๖๔] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ สิงหาคม ๒๕๖๔] >>> ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

[รายงาน ณ กันยายน ๒๕๖๔] >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA