บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

บันทึกข้อความ.pdf

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA