บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA