บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA