ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล: นายสุริยา หงษ์เวียง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด และรักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน

เกิดวันที่: ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๓

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

E-mail: suriya.hon@loei1.go.th

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๙๓-๕๓๖-๘๔๓๘


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA