บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA