บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA