บันทึกข้อความ
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

รายงานสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA