บันทึกข้อความ One Stop Service.pdf
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.pdf
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdf
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA