บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA