โครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA

 • O1 โครงสร้าง

 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • O3 อำนาจหน้าที่

 • O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 • O5 ข้อมูลการติดต่อ

 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • O8 Q&A

 • O9 Social Network

 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • O17 E-Service

 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่นงการทุจริต

 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Integrity and Transparency Assessment: ITA