รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาขีวศึกษา และอุดมศึกษา

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 3:23:27 AM

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป