พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 3:35:44 AM

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ