การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19

วันที่โพสต์: Jun 17, 2020 2:32:14 PM

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดจึงได้จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อแจกใบงาน/ ใบความรู้ ตลอดจนการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านขาดอุปกรณ์รับชม และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร