กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Jul 18, 2020 9:26:40 AM

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย