ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ

และโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสราวิช

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓

วันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พันเอก ธีร์ธรรมม์ สราญธนรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนพร้อมด้วย คุณ ณุตรา สราญธนรัตน์ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 นำชุด ชป.กร.มทบ.28 (ขุนภักดี 28) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

เพื่อมอบน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 และหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรควิด วิธีใช้น้ำยาให้กับคณะครู และเด็กนักเรียน โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนานและให้ความร่วมมือ ทบทวนขั้นต้อนให้การล้างมือได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กิจกรรมคัดกรอง Covid - 19

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงได้กำหนดให้มี

จุดคัดกรองนักเรียนผู้ปกครอง คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ

สวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด – ส้าน งดการจัดกิจกรรมแต่มีการแจกขนมให้นักเรียนทุกคนเช่นทุกปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญและขนม จากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๕ กิจกรรมวันคริสต์มาส

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด – ส้าน พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออก และตะวันตก

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๔ กิจกรรมทัศนศึกษา

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน นำคณะครูบุคลากร

และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ๖ ทัศนศึกษา ณ ภูพุทโธ่ แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ณ ไร่ธารธรรม จังหวัดเลย และวัดถ้ำผาปู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดล้อม

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๓ กิจกรรมวันลอยกระทง

ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุริยา หงส์เวียง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน

นำคณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาม ประชาชนชาวตำบลน้ำหมาน ณ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ กิจกรรมทดสอบสรรถภาพร่างกาย

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด–ส้าน ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพกายภาพ

ภาคสนาม เพื่อวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการวัดระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด