กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Jul 18, 2020 8:51:8 AM

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยประธานนักเรียนคนใหม่ ได้แก่ เด็กชายสงกรานต์ จันทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านส้าน