ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล: นายเจษฎา บุตรดีไชย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน

เกิดวันที่: ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

E-mail: Jassadar.boo@loei1.go.th

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๙๑-๐๖๑-๕๓๗๓