ข้อมูลจากบุคลากร

จากระบบ AMAA+ สพป.เลย เขต 1

ข้อมูลบุคลากร (เพิ่มเติม)

จากฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายเจษฎา บุตรดีไชย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ค.ม.การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 091-061-5373

E-mail: Jassadar.boo@loei1.go.th

นายนิคม จักสี

ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 093-536-8438

E-mail: suriya.hon@loei1.go.th

นางรัตติยา ทองคำ

ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด: คม.วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 081-069-2841

E-mail: rattiya.tho@loei1.go.th

นางสาวมธุรวันต์ มนตรี

ตำแหน่ง: ครู

วุฒิการศึกษาสูงสุด: คบ.ประถมศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 091-371-5899

E-mail: mathurawan.mon@loei1.go.th

นางสาวรัญชนา สวัสดิ์โสม

ตำแหน่ง: ครู

วุฒิการศึกษาสูงสุด: คบ.ภาษาอังกฤษ (5 ปี)

เบอร์โทรศัพท์: 080-068-5346

E-mail: runchana.saw@loei1.go.th

นายภาสวัติ บุญชิต

ตำแหน่ง: พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

วุฒิการศึกษาสูงสุด: คบ.พลศึกษา (5 ปี)

เบอร์โทรศัพท์: 088-561-7758

E-mail: Gamepasawat77@gmail.com

นางวันทา สุวรรณชัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์: 085-459-8028

E-mail: wantha.suw@loei1.go.th

นายสนั่น นวลสวาย

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด: มัธยมศึกษาตอนปลาย

เบอร์โทรศัพท์: 098-243-5760

E-mail: -