๑.๑.๔ การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.pdf