๑.๑.๓ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.pdf