๑.๑.๒ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา .pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.pdf