๑.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้

คำสั่งโรงเรียน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานการศึกษา.pdf

หนังสือเชิญประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือเชิญประชุม.pdf

บันทึกการประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

บันทึกการประชุม.pdf