๑.๒ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๑.๔ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๗ การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

๑.๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง