SAR ห้วยสีเสียด 2566.pdf

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครูผู้สอน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “เรียน PLEAN Learn Play Model” 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Method) 

Best Practice “เรียน PLEAN Learn Play Model” โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Method).pdf

นายเจษฎา บุตรดีไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสีเสียด

เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

วิจัยผู้อำนวยการ.pdf
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว.pdf