วิสัยทัศน์ พันธกิจ              
วิสัยทัศน์ 
             โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เน้นคุณธรรมนำความรู้ และพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกภาคมีส่วนร่วม

พันธกิจ  (Mission)

        1จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                 

        2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

        3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

        4จัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

        5.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        6.  ระดมความร่วมมือและทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วน


Comments