กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ม.ค. 2564 20:56 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค. 2564 20:43 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค. 2564 20:43 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค. 2564 20:18 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค. 2564 20:16 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค. 2563 08:17 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค. 2563 08:17 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค. 2563 08:16 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย สร้าง วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑
26 ก.ย. 2563 22:29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
18 ก.ย. 2563 01:40 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ3 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 2563.pdf กับ แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:15 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ การประเมินความเสี่ยง.pdf กับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.5-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบติดตาม-ปอ.3-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.1-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.4-ห้วยสีเสียด-1.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:02 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า