กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ย. 2563 01:40 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ3 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 2563.pdf กับ แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:15 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ การประเมินความเสี่ยง.pdf กับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.5-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบติดตาม-ปอ.3-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.1-ห้วยสีเสียด.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แบบ-ปค.4-ห้วยสีเสียด-1.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:02 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:01 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 00:00 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 23:58 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ รายงานคงเหลือประจำวัน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 23:58 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 19.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 23:58 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ 19.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 23:56 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 01:39 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แนบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 01:38 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 01:38 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ประกาศ คำสั่ง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf จาก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า