โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
             
 

ชื่อ-สกุล : นายสุริยา หงษ์เวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
เกิดวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ.2503
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)
                                    สาขาการบริหารการศึกษา
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
E-mail :  suriya.hon@loei1.go.th
Telephone : 093-536-8438บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
17 มิ.ย. 2563 18:51
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย,
17 มิ.ย. 2563 18:51
Comments