กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายจำรอง  ไชยวรรณ       ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายบุญเลิง  มณีศรี      กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายเก่ง  ไชยแสง       กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายรัฐเขต  สุโขยะชัย    กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายตี๋  มณีศรี     กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายกองไล  แก้วกัณหา    กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายสำเนียง  บุญหนองเหล่า    กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

 

นายสมพาน  ไชยวรรณ    กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นางอ่อน  จันทนา     กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

นายทองส่วน   แก้วกัณหา     กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

 

นายสุมะ  พากระจ่าง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยสีเสียด

นายคล่อง  แก้วกัณหา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยสีเสียด

 

นางววรรณิษา  ส้านสิงห์    ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางบัวลอย  แสงสว่าง     รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

                                                                                                  

Comments