ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

        โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2481  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2560 จากสพป. ลย.1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนดี 5 วิถี ปี พ.ศ. 2560 จาก สพป.ลย.1 เป็นโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 62 คน ครูและบุคลกรทางการศึกษา 8 คน นายสุริยา หงษ์เวียง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

Comments