พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:35โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อําเภอเมืองเลย
         ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

Comments